آزمایشگاه ها


آزمایشگاه ها

 

 

آزمایشگاههای گروه در دو حالت آموزشی و تحقیقاتی وجود داشته و توسط کارشناسان متخصص اداره میشود. امکانات این آزمایشگاهها با روند پیشرفت تحقیقات به روز میشود.

آزمایشگاههای آموزشی:

یکی از اهداف گروه مهندسی مواد تربیت نیروهای توانمند در حوزه های تئوری و عملی برای ورود به بازار کار تخصصی است. در این راستا  دروس آزمایشگاهی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. بنابراین تخصیص فضای مناسب برای آزمایشگاهها و تجهیز آنها به دستگاههایی که اطلاعات تجربی لازم را به دانشجویان بیاموزند از اولویتهای گروه میباشد.

آزمایشگاه تحقیقاتی:

 جهت انجام پروژه های پژوهشی و تحصیلات تکمیلی آزمایشگاه تحقیقاتی در مجموعه  کارگاهی دایر شده است. تجهیزات به روز و دقیق  در  تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرد.