آزمایشگاه ها


آزمایشگاه ها

آزمایشگاه های این گروه در دو حالت آموزشی و تحقیقاتی قابل استفاده هستند و توسط کارشناسان متخصص اداره می شود. امکانات این آزمایشگاه ها با روند پیشرفت تحقیقات به روز می شود.