مدیریت

مرتضی زیودار
مدیر گروه
مرتضی زیودار
mortaza@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استاد
1381 1400