مدیریت

كیانوش رزاقی
مدیر گروه
كیانوش رزاقی
razzaghi@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1384 1400