آزمایشگاه عملیات واحد

 

آزمايشگاه عمليات واحدها، آينه تمام نمای رشته مهندسی شيمی می‌باشد و دانشگاه سيستان و بلوچستان با قدمت بيش از سی و پنج سال و دارا بودن سطوح کارشناسی، كارشناسي ارشد و دكتري در حال حاضر از آزمايشگاه عمليات واحد مجهز و مناسبی برخوردار است که علاوه بر آموزش دانشجويان کارشناسی و ارائه امکانات برای پروژه‌های کارشناسی ارشد و دکتری قادر است در زمينه مشاوره و پژوهش طرحهای صنعتی، برگزاری کارگاه آموزش وارائه خدمات مختلف با دانشگاههای ديگر و صنايع همکاری داشته باشد. در زير به تعدادي از دستگاه ها اشاره شده است .

 

 

ديگ بخار: ديگ بخار آزمايشگاه بصورت فشرده و ايستاده روی کف زمين قادر است بطور پيوسته بخار آب توليد کند. برای استفاده از اين بويلر بايد آب مناسب و الکتريسيته فراهم باشد.

 

تبخير کننده دو مرحله اي: اين تبخير کننده در مقياس نيمه صنعتی ساخته شده است و می‌تواند برای تعيين شدتهای تبخير ، انجام موازنه حرارت کل ، ضريب انتقال حرارت و... استفاده شود. ظرفيت تبخير آن ۹۰- ۶۵ كيلوگرم در ساعت است که اين مقدار به طبيعت مايعی که تبخير می‌شود بستگی دارد .خوراک اين تبخير کننده در آزمايشگاه می‌تواند آب نمک يا آب معمولی باشد.

 

 

ستون استخراج مايع– ما يع: از اين دستگاه که از يک ستون شيشه ای بلند و پر از آکنه تشکيل شده برای نشان دادن و مطالعه بر روی سيستمها ی متقابل مايع – مايع برای تعيين ضريب انتقال جرم استفاده می‌شود و از مايعاتي مانند آب ، بنزن ، تولوئن و ... استفاده مي كند. برای بکار گيری اين سيستم بايد از دو پمپ، يکی برای حرکت دادن فاز سبک وديگری برای فاز سنگين استفاده نمود که توسط روتامتر قابل تنظيم است. برای مطالعه سرعتهای طغيان معمولاً از سيستم نفت سفيد – آب استفاده می‌نمايند. در اين دستگاه يک مخلوط مايع با حلال مايع در تماس قرار می‌گيرد.

 

   

 

خشک کن دوار پيوسته: اين دستگاه در مقياس نيمه صنعتی برروی يک ميز قرار داده شده است که شيب آن قابل تنظيم است و برای تعيين مشخصات خشک کردن مواد بصورتهای هم جهت و متقابل استفاده می‌شود وسپس می‌توان از نتايج حاصله در عمليات مقياس صنعتی استفاده کرد .

 

 

ستون تقطير سينی دار: از اين دستگاه که در مقياس نيمه صنعتی (پايلوت ) ساخته شده به چند منظور استفاده می‌شود. قطر ستون ۱۲۵ بوده و شامل ۱۵ سينی از نوع فنجانکی می‌باشد. در روی هر سينی ۲ فنجانک نصب شده است. در اين ستون مخلوطهای دو جزئی را می‌توان هم تحت شرايط برگشت کامل و هم برگشت جزئی مطالعه کرد.

 

 

دستگاه مطالعه بسترهای شارانيده: اين دستگاه به مطالعه و درک جريان ثابت و بسترهای سيال شده ذرات جامد کمک می‌کند و طوری طراحی گرديده است که مطالعه همزمان سيستمهای گاز و مايع برای نمايش مشخصات بستر سيال شده ذرات و توده متراکم آنها امکان پذير باشد. همچنين دانشجويان قادرند اهميت پديده تشکيل حباب را بخوبی مشاهده نمايند.

 

برج تقطير آکنده: از اين دستگاه برای مطالعه مشخصات مخلوطهای دو جزئی با برگشت کامل يا جزئی استفاده می‌شود. همچنين قابل استفاده برای تعيين H.E.T.P ستون در سرعتهای مختلف بخار با آکنه‌هاي متفاوت است. اين دستگاه شامل سه قسمت اساسی است: ۱) ستون آکنده ۲) کندانسور و ظرف تنظيم مايع برگشتی ۳) مخزن تبخير کننده

 

دستگاه بلورساز: با استفاده از اين دستگاه ، دانشجويان قادرند که جداسازی يک يا چند جزء را از يک مخلوط مايع بررسی کنند. اين دستگاه شامل دو قسمت است: قسمت اول تانک همزن داری است که يک کويل گرم كننده در داخل آن دمای مورد نياز را برای محلول اشباع فراهم نموده وقسمت دوم ظرف طويلی است که محلول را بتدريج خنک كرده تا به وضعيت فوق اشباع و سرانجام تشکيل کريستال برسد.

 

 

خشك كن پاششي: اين دستگاه براي خشك كردن دوغابها و محلولهاي دارويي به كار مي رود. در عمليات خشك كردن بطور جريان متقابل محلول پاشيده شده در يك محفظه توسط جريان هواي داغ انجام مي شود.