مدیریت

فرامرز سرحدی
مدیر گروه
فرامرز سرحدی
fsarhaddi@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
دانشیار
1392 1398