مدیریت

امیرحسین كاظمیان
مدیر گروه
امیرحسین كاظمیان
kazemian@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1386 1402