مدیریت

حسین معین خواه
مدیر گروه
حسین معین خواه
hmoein@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1391 1399