کارشناسان


کارشناسان

کارشناسان گروه مهندسی عمران

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

رشته

تلفن

1

علی سالاری

کارشناس گروه

لیسانس

مهندسی عمران

054-31136462

 

 

کارشناسان آزمایشگاه های گروه مهندسی عمران

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

رشته

تلفن

1

علیرضا مراد بیکی

کارشناس آزمایشگاه نقشه برداری و عملیات

لیسانس

مهندسی عمران

054-31132864

2

ناصر سارانی

کارشناس آزمایشگاه بتن، مصالح ساختمانی و روسازی راه

فوق لیسانس

مهندسی عمران- سازه

054-31132863

کارشناسان