آزمایشگاه خواص مواد مکانیکی


آزمایشگاه خواص مکانیکی

- آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد

در این آزمایشگاه امکان تعیین خواص مکانیکی از جمله سختی و میکروسختی، استحکام کششی، استحکام ضربه و سایر خواص مکانیکی مواد وجود دارد.

-تجهیزات:

IMG_20171014_124119_HDR.jpg1- دستگاه سختی سنجی به روشهای ویکرز- راکول

2- میکروسختی

3- دستگاه آزمون ضربه

4- دستگاه آزمون کشش

5- دستگاه آزمون فشار

6- دستگاه آزمون خستگی

7-دستگاه آزمون پیچش

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_20171014_123543_HDR.jpgIMG_20171014_124053_HDR.jpgIMG_20171014_123812_HDR.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرپرست آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه

تلفن

دکتراسماعیل توحیدلو

مهندس محسن خمری

2838