انتشارات

مجله  گروه مهندسی عمران

فصلنامه  Hydrosciences  and  Environment  توسط دانشگاه سیستان وبلوچستان به چاپ رسیده است.

کتب تالیف شده توسط اساتید گروه