آزمایشگاه مقاومت مصالح

 

کارشناس آزمایشگاه: منصور مرعشی

تلفن:985431132865+

در این آزمایشگاه موضوع های مربوط به دروس مقاومت مصالح 1 و2و 3 و دروس طراحی اجزا 1 و 2 و درس مکانیک شکست مورد بحث قرار می‌گیرند. دانشجویان به طور عملی مسایل مورد مطالعه درباره خزش، کمانش، خمش، خمش نامتقارن ،خستگی و.... را تحقیق نموده محاسبات مربوط به آنها را انجام می‌دهند. با توجه به تجهیزات و امکانات موجود آزمایشهای زیر قابل انجام است:

   

- پیچش    

- سختی به روش برینل

- کمانش

- مقاومت انواع تیرها

- خمش نامتقارن

- پل معلق

- نیروی برشی و خط تاثیر این نیرو

- کشش کابل

- استوانه با پوسته جدار نازک

- فتوالاستیسیته

- سختی به روش راکول

 

جزوه آزمایشگاه مقاومت مصالح