انجمن علمی

به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخالق علمي در دانشگاه، تقویت روحيه و بنيه علمي دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمينه های مناسب برای فعاليت های جمعي علمي و کارگروهي، افزایش مهارت های عملي و همچنين بهره گيری از توانمندی و خالقيت آنان در تحقق پيشرفت علمي و نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاری و ایجاد کارآفریني، انجمن علمي دانشجویي مهندسی مواد تشکيل گردید.

ماده  انجمن‌هاي علمي دانشجويي متشكل از دانشجويان علاقه‌مند به مشاركت در فعاليت‌هاي علمي در يك دانشكده يا گروه آموزشي است.

ماده 2ـ اتحادیه انجمن‌های علمی، تشکیلاتی دانشجویی، غیر انتفاعی و بین دانشگاهی و متشکل از دبیران انجمن‌ های علمی در رشته دانشگاهی است که در چارچوب ضوابط این آیین‌نامه و دستورالعمل آن تشکیل می‌شود و به فعالیت می‌پردازد.

ماده 3ـ فعاليت‌هاي علمي عبارتند از:

1ـ مناظره و نقد علمي

2ـ هم‌انديشي و نشست‌هاي تخصصي

3ـ مطالعات و پژوهش‌هاي علمي

4ـ نشر و ترويج يافته‌هاي علمي

5ـ فعاليت‌هاي كمك آموزشي

ـ برخي از مصاديق و عرصه‌ هاي فعاليت انجمن ‌ها و اتحادیه‌ های انجمن‌های علمي عبارتند از:

1ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي تكميلي و تقويتي و تشكيل كارگاههاي تخصصي

2ـ برگزاري و همكاري در اجراي جشنواره‌ها، كنفرانس‌ها و مسابقات علمي (داخلي و خارجي)

3ـ توليد و انتشار نشريه علمي، كتاب و نشريات الكترونيكي، نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و فيلم‌هاي علمي‌ـ آموزشي

4ـ برنامه‌ريزي و اجراي بازديد‌هاي علمي از مراكز علمي، صنعتي و فناوري

5ـ اطلاع‌رساني در خصوص كليه فعاليت‌هاي مرتبط با اهداف انجمن

6ـ حمايت و تشويق مادي و معنوي از ابتكارات، خلاقيت‌هاي علمي، فعاليت‌هاي پژوهشي و اختراعات دانشجويان

ماده 4ـ اهداف تشكيل و فعاليت انجمن‌ها و اتحادیه‌های انجمن‌های علمي عبارتند از:

1ـ ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي شكوفايي استعدادها، برانگيختن خلاقيت علمي دانشجويان، دانش‌آموختگان و بهره‌گيري از توانمندي ايشان در تقويت و تحقق فضاي علمي دانشگاه

2ـ افزايش مشاركت و رقابت دانشجويان در فعاليت‌هاي علمي جمعي و نهادينه ساختن اين فعاليت‌ها

3ـ حمايت از فعاليت‌هاي علمي دانشجويي و راهنمايي و هدايت دانشجويان در امر آموزش و پژوهش

4ـ تقويت و تحكيم پيوندهاي نظام آموزش عالي با بخش‌هاي مختلف جامعه

5ـ تعميق دانش و بينش علمي دانشجويان با بهره‌گيري از توان علمي اعضای هیأت علمی

 

نحوه انتخاب اعضا

نحوه انتخاب اعضا در انجمن های علمی دانشجویی به این نحو است که سالی یکبار در زمان مشخص که در دانشگاه سیستان و بلوچستان اردیبهشت ماه است انتخاباتی برگزار می شود و طی آن اعضای اصلی و علی البدل انجمن در آن مشخص می شود. نام نویسی کاندیدای عضو شدن توسط انجمن علمی نوشته شده و جهت طی مراحل قانونی اعم از استعلام آموزشی و... به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تحویل داده می شود. هر دوره انجمن یک ساله می باشد.