مدیریت

حامد خسروی
مدیر گروه
حامد خسروی
hkhosravi@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
دانشیار
1395 1402