تماس با ما

آدرس: زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشکده مهندسی شهید نیکبخت - گروه مهندسی صنایع

تلفن تماس : 05431136443

نمابر :05433447092