تماس با ما

 

آدرس: زاهدان- دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشکده مهندسی شهید نیکبخت- گروه مهندسی مکانیک

تلفن:31132779-054

پست الکترونیک: mech_info@eng.usb.ac.ir