مدیریت

سهیل زارع مطلق
مدیر گروه
سهیل زارع مطلق
s_zare@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1387 1399