کارکنان


کارکنان

رئیس دفتر حوزه مدیریت

منصور مرعشی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

31136456

رئیس امور عمومی

محمد کیخاه

کارشناس ارشدمدیریت

31136437

رئیس آموزش

مهدیه کیخا فرزانه

کارشناس مهندسی شیمی

کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی

31136441

کارشناس آموزش دانشکده

حمیده نارویی

کارشناس زبان وادبیات فارسی

31136448

کارشناس پژوهشی

فاطمه گرگیج

کارشناس ارشد مهندسی شیمی -محیط زیست

31136490

مسئول حسابداری

زهره جامی

کارشناس ارشداقتصاد

31132882

مسئول انبار

علیرضا شهرکی

کارشناس مهندسی مکانیک

31136452

حسابدار

حسین نارویی

کارشناس زبان

31136456