اعضای هیأت علمی


اعضای هیأت علمی

محبعلی آبسالان
محبعلی آبسالان
m.absalan@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشیار
1390 1397
علیرضا آبین
علیرضا آبین
alireza_abin@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1398 1402
مصطفی اربابی مجاز
مصطفی اربابی مجاز
dr.arbabimojaz@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1398 1402
قدسیه اكبری
قدسیه اكبری
q.akbari110@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مربی
1391 1397
افضل بلوكی
افضل بلوكی
boluki1342@lihu.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1383 1399
ولی اله حسومی
ولی اله حسومی
dr.hasoomi@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشیار
1388 1400
خلیل حكیمی  فر
خلیل حكیمی فر
kh_hakimifar@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1395 1402
علیرضا حیدری نسب
علیرضا حیدری نسب
heydarynasab43@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشیار
1387 1402
حسین خاكپور
حسین خاكپور
dr.khakpour@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشیار
1383 1401
حسین خدایار
حسین خدایار
h.khodayar@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
زهرا رخشانی
زهرا رخشانی
z-rakhshanii@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مربی
1398 1399
غلام رضا رضوی دوست
غلام رضا رضوی دوست
r.razavi@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مربی
1393 1399
حسن رهبر
حسن رهبر
h_rahbar@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1388 1402
هادی زینی ملك آباد
هادی زینی ملك آباد
zeini@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1390 1400
امیرحمزه سالارزائی
امیرحمزه سالارزائی
amir_hsalar@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استاد
1375 1400
احسان سامانی
احسان سامانی
esamani63@lihu.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1390 1400
جواد شایان فر
جواد شایان فر
j_shayanfar@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1393 1394
عبدالمهدی عربشاهی مقدم
عبدالمهدی عربشاهی مقدم
arabshahi255@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1400 1400
مرتضی عرفانی
مرتضی عرفانی
m.erfani@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1389 1401
محمدرضا كیخا
محمدرضا كیخا
kaykha@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشیار
1384 1402
مهرناز گلی
مهرناز گلی
goli_m@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1392 1400
مصطفی محمودی صاحبی
مصطفی محمودی صاحبی
mahmoodi@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1390 1401
نادر مختاری افراكتی
نادر مختاری افراكتی
dr_mokhtariafra@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1397 1400
محمدعلی مصلح نژاد
محمدعلی مصلح نژاد
mosleh@lihu.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مربی
1383 1399
سیدمحمدحسین موسوی
سیدمحمدحسین موسوی
drmoosavi@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1394 1397
رضوانه نجفی سواد رودباری
رضوانه نجفی سواد رودباری
r.najafi1342@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1387 1400
ابراهیم نوری
ابراهیم نوری
enoori@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشیار
1385 1400
سجاد واعظی منفرد
سجاد واعظی منفرد
sajadvaezi114@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1397 1401