همایش ها و کنفرانس ها


DDR Menu

همایش ها و کنفرانس ها

 

هماش های داخلی:

  1. همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها که در فروردین 1391 برگزار گردید.

برگزار کننده: دانشگاه سیستان و بلوچستان
سایر برگزار کنندگان: پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی نیروی ان
شهر برگزاری: زاهدان

محورهای همایش:
1- شهرهای مرزی و مسائل امنیتی و انتظامی
2- شهرهای مرزی و مسائل اجتماعی
3- شهرهای مرزی و مسائل اقتصادی
4- شهرهای مرزی و مسائل ژئوپولتیگی
5- شهرهای مرزی و کارکردهای بین المللی

 

 

 
1. نهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران با عنوان توسعه ناحیه ژئوپلتیک جنوب شرق ایران که در آبان ماه 1395 توسط پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا  برگزار گردید.

محورهای همایش:

ژئوپلیتیک ناحیه جنوب شرق
-ناحیه جنوب شرق و ظرفیت های ژئوپلیتیک
-ناحیه جنوب شرق و  قلمرو فراملی ایران
-ناحیه جنوب شرق و همگرایی و رقابت های منطقه ای
-ناحیه جنوب شرق و رقابت های جهانی
-ناحیه جنوب شرق و استراتژی های نظامی- دفاعی ایران
-تحلیل منابع تنش سیاسی- امنیتی در روابط ایران، افغانستان و پاکستان
-ژئوپلیتیک مواد مخدر وامنیت مرزهای شرقی
-ژئوپلتیک استان های مرزی و تاثیر آن بر مشارکت پایدار مرزنشینان
 
زیرساخت ها و توسعه ناحیه جنوب شرق      
-زیرساخت حمل و نقل ریلی و توسعه ناحیه جنوب شرق
-زیرساخت حمل و نقل جاده ایی و توسعه ناحیه جنوب شرق
-زیرساخت حمل و نقل هوایی و توسعه ناحیه جنوب شرق
-زیرساخت حمل و نقل دریایی و توسعه ناحیه جنوب شرق
-توسعه بنادر و توسعه  ناحیه مکران
-زیرساخت های تجارت،  اقتصاد و توسعه شرق
-انرژی های نو( باد، خورشید و امواج) و جنوب شرق
 
ناحیه جنوب شرق و امنیت
-سازماندهی استعماری فضا و ناامنی در شرق ایران
-تاثیر پدافند غیرعامل برامنیت مرزی
-ناحیه جنوب شرق و امنیت ملی و ناحیه ای
-ناحیه جنوب شرق و امنیت انسانی
-ناحیه جنوب شرق و امنیت  فرامنطقه ای
-بنیادگرایی و امنیت ناحیه ای جنوب شرق
-نقش رسانه ها در امنیت شهرهای مرزی
 
ناحیه جنوب شرق  و آسیای مرکزی
-سرمایه گذاری های مشترک بین المللی و توسعه ترانزیتی بندر اقیانوسی چابهار
-آسیای مرکزی دسترسی به آبهای آزاد و توسعه ناحیه جنوب شرق
-جنوب شرق، ترانزیت کالا و خدمات و آسیای مرکزی و افغانستان
-ناحیه جنوب شرق و دسترسی افغانستان به اقیانوس هند
-ناحیه جنوب شرق و ترانزیت و توسعه کشورهای آسیای مرکزی
-ناحیه جنوب شرق و توسعه ثبات و امنیت در آسیای مرکزی

مخاطرات محیطی ناحیه جنوب شرق      
-تاثیر خشکسالی در امنیت مرزی جنوب شرق
-نقش مخاطرات محیطی در امنیت مرزی
-نقش و کارکرد عوارض ژئومورفولوژی در مسائل امنیتی و دفاعی مرزی
-توانش های ساحلی و اقیانوسی ناحیه مکران
-ناحیه مکران  و بحران آب و بالا آمدن سطح دریا
-طرح های توسعه و تاثیر آلاینده های زیست محیطی بر فضاهای ناحیه ای جنوب شرق
-محدودیت های زیست محیطی ناحیه جنوب شرق
 
اقیانوس هند و توسعه محور شرق
-ناحیه مکران و راهبرد دریایی جمهوری اسلامی ایران
-طرح های مشترک اقتصادی کشورهای ساحلی اقیانوس هند و نقش آن در توسعه منطقه ای
-مقایسه تطبیقی توسعه توریسم در منطقه آزاد چابهار و سایر مناطق آزاد حوضه اقیانوس هند
-ناحیه مکران و توسعه پسکرانه های ساحلی
-ناحیه جنوب شرق و دسترسی اقیانوسی کشورهای آسیای مرکزی
-ناحیه مکران و کلان بندرهای آینده جهانی
 
منابع آب و توسعه ناحیه جنوب شرق      
-هیرمند و نقش هیدروپلیتیک و ژئواکونومیک آن در مناسبات ایران و افغانستان
-رودخانه ماشکید و نقش ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک آن در مناسبات ایران و پاکستان
-رودخانه سرباز و نقش ژئواکونومیک آن در جنوب شرق
-رودخانه های کهیر وکاجو و نقش ژئواکونومیک آنها در جنوب شرق
-تالاب هامون و مسائل حقوقی و توسعه ای آن
-پیامدهای ژئوپلتیک تغییر بستررودخانه های مرزی
-شیرین سازی آب دریا در ناحیه مکران
-ضرورت پایش تغییرات رودخانه های مرزی
-هیدروپلیتیک ناحیه جنوب شرق
 
ترانزیت و بازرگانی ناحیه جنوب شرق      
-زیرساخت های حمل و نقل و ترانزیت در محور شرق
-زیرساخت های بندری و ترانزیت در محور شرق
-زیرساخت های انبارداری- سردخانه ای و ترانزیت در محور شرق
-ناحیه جنوب شرق و کریدور شمال جنوب
-قابلیتها و محدویت های بنادر جنوب شرق در ترانزیک کالا و خدمات
 
گردشگری ناحیه جنوب شرق      
-بررسی نقش بازارچه های مرزی در توسعه گردشگری تجاری و ایجاد امنیت مرزی
-ارزیابی چشم اندازهای گردشگری در شهرهای مرزی
-ظرفیت های گردشگری  ناحیه جنوب شرق
-نقش گردشگری در توسعه ناحیه جنوب شرق
-رابطه امنیت و توسعه گردشگری روستایی در جنوب شرق
-اکوتوریسم  و توسعه اقتصادی نواحی مرزی
-گردشگری ساحلی در جنوب شرق
-چالش های گردشگری ناحیه جنوب شرق
-بررسی نقش مطبوعات و رسانه ها درتصویرسازی از مقاصد گردشگری
-جایگاه و نقش شبکه های اجتماعی درگسترش و جلب گردشگر درشهرهای مرزی ایران
 
اقتصاد ناحیه جنوب شرق      
-سرمایه گذاری خارجی و داخلی در ناحیه مکران
-نقش سرمایه گذاری و اشتغال در امنیت و توسعه نواحی مرزی
-پیامدهای پولشویی بر امنیت اقتصادی مناطق مرزی
-بررسی تطبیقی ساختار اقتصادی و اشتغال در شهرستان های مرزی با غیر مرزی
-ناحیه جنوب شرق و ژئوپلیتیک انرژی و ژئواکونومی
-نقش تعاونی ها درتوسعه کارآفرینی و امنیت شهرهای مرزی
-ناحیه جنوب شرق و تولید محصولات کشاورزی استوایی
-ناحیه جنوب شرق و توسعه شیلات
-ناحیه جنوب شرق و نابرابری های اقتصادی و افراط گرایی
-چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری در مناطق مرزی
- آمایش مناطق مرزی ایران، افغانستان و پاکستان نواحی حایل مرزی
-ضرورت طراحی شبکه میله های مرزی هوشمند با قابلیت مانیتورینگ لحظه ای
-حضور اتباع بیگانه در شهرهای مرزی و چالش های هویتی- تابعیتی و امنیت سازی
-گذار پدیده های اجتماعی و سیاسی به تهدیدات امنیتی در نواحی مرزی
-بررسی و تحلیل جایگاه مناسبات قومی در هویت ملی نواحی مرزی
-انسداد مرزهای جنوب شرق، اثرات و پیامدها
-پیامدهای امنیتی قاچاق کالا بر مناطق مرزی
-نقش بازارچه های مرزی در هدایت مهاجرت روستا- شهری
-نقش زیر ساخت داده مکانی (SDI)در مدیریت مناطق مرزی
-مدل سازی و مدیریت مکانی مواضع دیده بانی مرزی بر اساس اصول سیستم پدافند غیر عامل
-استقرار سکونتگاههای انسانی و تاثیر آن بر شکل گیری و گسترش مبادلات غیر رسمی در نواحی مرزی

شهرهای مرزی و امنیت و توسعه
-پیوندهای قومی و نقش آن در تحکیم شهرهای مرزی ایران، افغانستان و پاکستان
-ارزیابی توان های توپوگرافیک در تدوین راهبردهای بهینه پدافند غیرعامل برای شهرهای مرزی
-بررسی مناسبات قومی- مذهبی در شهرهای مرزی
-تحلیل فضایی رابطه امنیت و توسعه شهرهای مرزی
-احساس امنیت شهروندان و عملکرد مرزبانی
-نقش مسائل فرهنگی در امنیت شهرهای مرزی
-طراحی محیطی و کاهش وقوع جرم در شهر های مرزی
-بررسی تاثیر حضور اتباع خارجی بر تغییرات فرهنگی شهرهای مرزی
-توانمندسازی حاشیه نشینان شهرهای مرزی و توسعه پایداراجتماعی
-بررسی وتحلیل مولفه های موثر بر امنیت پایداردرشهرهای مرزی

 
 

همایش های بین المللی

1. چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام که در فروردین 1389 برگزار گردید.

محورهای اصلی چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام:

امکانات و محدودیت های توسعه در کشور های اسلامی
نقش کارکرد های جغرافیایی در تقویت همگرایی و وحدت جهان اسلام
جایگاه جغرافیدانان و انجمن های جغرافیایی در نظام های تصمیم سازی و فرآیند توسعه در کشورهای اسلامی
فرآیند جهانی شدن و چالش های آن در کشورهای جهان اسلامی
کارکرد های زیست محیطی و چالش آن در جهان اسلام
انرژی های نو و جایگاه جهان اسلام
نقش گردشگری در فرآیند همگرایی فرهنگی کشورهای اسلامی
تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر کشورهای اسلامی
مدیریت منابع آب، چالش هاو فرصت ها در کشور های اسلامی
آموزش و تحقیقات جغرافیایی و چالش های آن در جهان اسلام
همکاری های منطقه ای و بین المللی رهگشای توسعه جهان اسلام
اهمیت اقتصادی و ژئو پولیتیک خلیج فارس جهان اسلام
حوزه های تمدنی کشور های اسلامی مبنای همکاری علمی و پژوهشی منطقه جنوب شرق کشور
احیاء جاده ابریشم رهگشای توسعه بازارهای مشترک اسلامی
حوضه آبریز هیرمند و نقش آن در تعمیق پیوندهای تاریخی و جغرافیایی ایران و افغانستان
بهره گیری از سوابق تمدنی ایران شبه قاره هند و نقش آن در پیوندهای جهان اسلام
موقعیت ترانزیتی سیستان و بلوچستان و نقش آن در پیوندهای جهان اسلام
موقعیت تجاری و ژئوپولیتیک بندر آزاد چابهار و نقش آن در تحکیم پیوند و توسعه جهان اسلام
امنیت و همزیستی پایدار اقوام و مذاهب اسلامی در استان سیستان و بلوچستان
اهمیت اکوتوریستی و کارکردهای زیست محیطی جنوب شرق ایران
بهره گیری ازمزیتهای نسبی قطب چشم پزشکی استان سیستان و بلوچستان در حمایت از کشورهای مسلمان منطقه