جغرافیا و برنامه ریزی روستایی


جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

هدف از برنامه ریزی روستایی، یکی شناخت و آگاهی کافی از وضع موجود روستاها از نقطه نظرهای عوامل فیزیکی مانند داده های طبیعی، وضع ساختمانی روستا، سیما و بافت روستا، تاسیسات عمومی و شبکه راهها. عوامل اجتماعی مانند نحوه زندگی، روابط بین مردم، جمعیت موجود، آشنایی با فرهنگ ها و سنت ها. عوامل اقتصادی مانند کشاورزی، صنایع روستایی، دامپروری و مانند آن می باشد. در مطالعات وضع موجود روستاها، خواه ناخواه نکات مثبت و منفی عواملی که می توانند در سطح منطقه به توسعه و گسترش منطقه ایی منجر شوند، با توجه به آنچه که در سطح روستاها از نظر نیروی انسانی، امکان استفاده از منابع موجود و چگونگی کاهش محدودیت ها وجود دارند، بررسی می شوند.

گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده ی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۷ تاسیس گردید. این گروه در حال حاضر در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو می پذیرد.