رشته های تحصیلی

جغرافياي طبيعي کارشناسی

توضیحات :

این گروه در مقاطع کارشناسی(رشته جغرافیای طبیعی)،کارشناسی ارشد(جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ومقطع دکتری (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی)مشغول به فعالیت است.ضمناًرشته کارشناسی ارشد بحرانهای محیطی برای اولین بار در ایران و خاورمیانه توسط این دانشکده کسب مجوز شده و در حال پذیرش دانشجو می باشد.

فایل سیلابس : ۱.pdf

جغرافياي طبيعي ( گرايش اقليم در برنامه ريزي محيطي ) کارشناسی ارشد

توضیحات :

فایل سیلابس : ۴.pdf

اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي دکتری

فایل سیلابس : ۵.pdf

هیدروژئومورفولوژی کارشناسی ارشد
توضیحات :

ژئومورفولوژی یکی از شاخه های تخصصی علوم جغرافیایی است که دیدگاه های گوناگون برنامه ریزی را در حوزه علوم محیطی مطرح می کند. هدف از ایجاد این رشته تحقق آرمان های نقشه جامع علمی کشور و تربیت افرادی است که قادر به درک و بازسازی شرایط محیطی و منابع ارضی و تبیین رابطه این شرایط با ویژگی های اجتماعی و فرهنگی جوامع باشند.در رابطه با ضرورت رشته ژئومورفولوژی و گرایش هیدروژئومورفولوژی چند نکته اینجا مهم است. تخست اینکه از مسائل مهم عصر ما چالش تامین آب و مسائل زیست محیطی است.نکته دیگر اینکه با توجه به اینکه ایران از جمله کشورهای خشک و در حال توسعه می باشد نباید اشتباهات و تجربیات غلط مناطق دیگر در مورد محیط تکرار شود و در چشم انداز بیست ساله تامین آبی و پایداری در مسائل زیست محیطی در صدر قرار گیرد.

فایل سیلابس : ۲.pdf

مخاطرات محیطی کارشناسی ارشد
توضیحات :

امروزه در دنیا شاهد سیل ها و طوفان ها، رگبارها، یخبندان های زودرس و دیررس، زلزله، شیوع بیماریهای عجیب و ناشناخته، جنگ، ناامنی، بحرانهای شهری، اعتیاد، بی خانمانی و مسائل دیگرهستیم.مخاطرات به دو گروه طبیعی و انسانی تقسیم می شود. رشته مخاطرات محیطی با گرایش برنامه ریزی طبیعی و انسانی به عنوان شاخه ای از علوم جغرافیایی می تواند در شناسایی ارزیابی و پیش بینی مخاطرات محیطی و تحلیل جغرافیایی مخاطرات محیطی گامهای موثری در محافل دانشگاهی بردارد.

فایل سیلابس : ۳.pdf