رشته های تحصیلی

ردیف

نام رشته

مقطع

چارت درسی

سرفصل دروس

1

آب و هوا شناسی گرایش آب و هوا شناسی محیطی

کارشناسی ارشد

دانلود

دانلود

2

آب و هوا شناسی

دکتری

دانلود

دانلود

3

مخاطرات محیطی

کارشناسی ارشد

دانلود

دانلود

4

ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی نظری

کارشناسی ارشد

دانلود

دانلود

5

ژئومورفولوژی

دکتری

دانلود دانلود