هیأت علمی

محمدرضا پودینه
محمدرضا پودینه
mrpoodineh@yahoo.com
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1389 1399
محسن حمیدیان پور
محسن حمیدیان پور
mhamidianpour@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1394 1400
محمود خسروی
محمود خسروی
khosravi@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استاد
1368 1397
تقی طاوسی
تقی طاوسی
t.tavousi@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استاد
1384 1398
صمد فتوحی
صمد فتوحی
fotohi@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشیار
1391 1397
پیمان محمودی
پیمان محمودی
p_mahmoudi@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1390 1399
رضا منصوری
رضا منصوری
rezamansouri@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1391 1400
حمید نظری پور
حمید نظری پور
h.nazaripour@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1388 1399