آموزش

 

آموزش فرد را در راه رسیدن به یک وضعیت مطلوب هدایت می کند. وقتی فردی تحت آموزش قرار می گیرد، هدف اصلی نتایجی است که فرد باید به آن ها دست یابد. به محض این که برنامه ی آموزشی به پایان رسید فرد می توان پاسخگو و بر طرف کننده ی این نیاز ها باشد.

 

 

 

معاون آموزشی دانشکده جناب دکتر بذرافشان    
         
  مسئول آموزش دانشکده سرکار خانم زینب سرگزی    
         
  کارشناس گروه برنامه ریزی شهری