رشته های تحصیلی

رشته کارشناسی مهندسی فضای سبز

اولین دانشجویان در سال 1388 وارد این رشته گرایش شدند.

ردیف

نام رشته

مقطع

چارت درسی

سرفصل دروس

1

مهندسی فضای سبز

کارشناسی

دانلود

دانلود