هیأت علمی

علیرضا شهریاری
مدیر گروه
علیرضا شهریاری
ali_shahriari@eco.usb.ac.ir
دانشکده علوم زیست محیطی و كشاورزی پایدار
دانشیار
1389 1397
اعظم امیری
اعظم امیری
azamamiri@eco.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1389 1399
محرم ولیزاده
محرم ولیزاده
m.valizadeh@anrs.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1389 1399
صدراله رمضانی
صدراله رمضانی
sramezani@eco.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1391 1401
پیمان گلچین
پیمان گلچین
pgolchin@science.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
مربی
1387 1400