جغرافیای طبیعی

این گروه در مقاطع کارشناسی جغرافیا، کارشناسی ارشد آب و هوا شناسی با دو گرایش کاربردی و مخاطرات آب و هوایی، کارشناسی ارشد زئومورفولوژی با گرایش هیدروژئومورفولوژی و مخاطرات محیطی و در مقطع دکتری ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی و آب و هواشناسی با گرایش مخاطرات آب و هوایی مشغول به فعالیت است.ضمناًرشته کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی برای اولین بار در ایران و خاورمیانه توسط این دانشکده کسب مجوز شده و در حال پذیرش دانشجو می باشد.در حال حاضر مدير اين گروه آقاي دكتر محسن حمیدیان پور مي باشند كه از سال ۱۳۹۰ تا كنون اين مسئوليت را به عهده دارند . براي آشنائي بيشتر با ايشان ايكون مديريت در بالاي اين صفحه را انتخاب نمائيد ويا به قسمت اعضاي هيات علمي سايت دانشگاه مراجعه فرمائيد .