جغرافیای طبیعی

گروه جغرافیای طبیعی علاوه بر مقطع کارشناسی جغرافیا در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) اقدام به پذیرش دانشجو در رشته گرایش های زیر می نماید:

1. مقطع کارشناسی ارشد

1.1. کارشناسی ارشد رشته آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطی

1.2. کارشناسی ارشد رشته مخاطرات محیطی

1.3.  کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی و آمایش محیط 

2. مقطع دکتری

2.1. دکتری رشته آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطی

2.2. دکتری ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی و آمایش محیط