آموزش

آموزش فرد را در راه رسیدن به یک وضعیت مطلوب هدایت می کند. وقتی فردی تحت آموزش قرار می گیرد، هدف اصلی نتایجی است که فرد باید به آن ها دست یابد. به محض این که برنامه ی آموزشی به پایان رسید فرد می توان پاسخگو و بر طرف کننده ی این نیاز ها باشد.

جناب دکتر جواد بذرافشان معاون اموزشی دانشکده
   
سرکار خانم زینب سرگزی مسئول آموزش دانشکده
   
سرکار خانم فوزیه احمدی مقدم کارشناس گروه