آموزش

آموزش

جغرافیا به عنوان علم فضاشناسی از حیث بنیادی و علم فضاسازی از حیث کاربردی همپای سایر رشته های علمی باید دائماً در فرآیند بازنگری ، نوسازی و روزآمد شدن قرار گیرد. آموزش فرد را در راه رسیدن به یک وضعیت مطلوب هدایت می کند. وقتی فردی تحت آموزش قرار می گیرد، هدف اصلی نتایجی است که فرد باید به آن ها دست یابد. به محض این که برنامه ی آموزشی به پایان رسید فرد می توان پاسخگو و بر طرف کننده ی این نیاز ها باشد.

                               معاون آموزشی دانشکده جناب آقای دکتر جواد بذر افشان عضو هیات گروه جغرافیای انسانی گرایش برنامه ریزی روستایی
  سرکارخانم زینب سرگزی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری به عنوان مسئول آموزش دانشکده می باشد