امکانات گروه

امکانات دانشکده که در اختیار گروه شهری نیز می باشد شامل آزمایشگاه جی ای اس(GIS)، سایت کامپیوتری شامل 13 دستگاه کامپیوتر،اسکنر، دیجیتایزر....و همچنین یک کتابخانه تخصصی کوچک با بیش از 2000 جلد کتاب که در دانشکده موجود است.

ضمناًیک سالن سمعی و بصری مجهز به ویدئو پروژکتور، ویدئو کنفرانس، شبکه اینترنت واینترانت و امکانات صوتی تصویری با220 نفر گنجایش جهت برگزاری اجتماعات و دفاعیه پایان نامه های دانشجويان تحصيلات تکميلی در اختیار دانشكده و گروه مي باشد.