تاریخچه


تاریخچه

زمینه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی امروز ، گروه آموزشی علوم تربیتی می باشد که فقط 24 واحد تربیتی را به دانشجویان دانشگاه تربیت معلم زاهدان وابسته به دانشگاه تربیت معلم تهران که در سال 1353 در زاهدان تأسیس شد، ارائه می داد. 
پس از آن در سال
1368 با مجوز وزارتخانه رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی تأسیس گردید و در سال 1372 گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی و در سال 1376 گرایش روانشناسی عمومی به عنوان یک گروه مستقل به مجموعه اضافه گردیدو همچنین
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1372 در دانشگاه تربیت معلم تأسیس شده است.
 در سال 1382 مجوز تأسیس دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی اخذ گردید. در سال 1386 مجوز تأسیس دوره کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی اخذ شده است.
در سال 1394 گرایش تاریخ وفلسفه آموزش و پرورش در مقطع کارشناسی ارشد دایر شد.
و با جذب دانشجو در رشته روان شناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1394 فعالیت های این گروه گسترش یافت .