اعضای هیأت علمی


اعضای هیأت علمی دانشکده

روح اله باقری مجد
روح اله باقری مجد
r_bagherimajd@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1396 1402
مریم بان پروری
مریم بان پروری
banparvari@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1386 1402
سیدرضا بلاغت
سیدرضا بلاغت
balaghat@edpsy.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1390 1399
عبدالوهاب پورقاز
عبدالوهاب پورقاز
w.pourghaz@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1382 1399
حسین جناآبادی
حسین جناآبادی
hjenaabadi@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استاد
1386 1402
مسعود خنجر خانی
مسعود خنجر خانی
zkhanjarkhani@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1394 1402
ابوسعید داورپناه
ابوسعید داورپناه
a.sdavarpanah@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1396 1400
رضا دلاور
رضا دلاور
delavar@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1378 1400
زهرا راغی
زهرا راغی
z.raghi@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1385 1401
مسعود رستمی
مسعود رستمی
mdrostami2009@edpsy.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1397 1402
محمدرضا رضائی پور
محمدرضا رضائی پور
rezaeipour@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1382 1400
فرامرز سابقی
فرامرز سابقی
framarz.persian@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1392 1395
احمد شهدادی
احمد شهدادی
shahdadi@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1379 1399
محمود شیرازی
محمود شیرازی
mshirazi@edpsy.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1382 1401
عباس صالحی كیا
عباس صالحی كیا
salehikia@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1386 1402
علی عرب
علی عرب
aliarab@edpsy.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1394 1399
محسن غفرانی
محسن غفرانی
m_ghofrani2000@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1383 1400
محمود فاضل بخششی
محمود فاضل بخششی
fazel@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1384 1400
علی فرنام
علی فرنام
farnam@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1390 1400
بهمن كردتمینی
بهمن كردتمینی
bahman_kord@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1388 1400
فرهاد كهرازئی
فرهاد كهرازئی
farhad_kahraz@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1382 1402
امید محمددوست
امید محمددوست
omid.mo@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
مربی
1398 1400
افسانه مرزیه
افسانه مرزیه
marziyeh@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1384 1400
مهرداد مظاهری دشت ارژندی
مهرداد مظاهری دشت ارژندی
mazaheri@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1380 1402
ولی مهدی نژاد
ولی مهدی نژاد
valmeh@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1378 1402
ناصر ناستی زائی
ناصر ناستی زائی
n_nastie1354@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1386 1400
شیلا نایبی فر
شیلا نایبی فر
shila_nayebifar@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1395 1401
ثنا نوری مقدم
ثنا نوری مقدم
s.nourimoghadam@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1397 1401
زهرا نیك منش
زهرا نیك منش
znikmanesh@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1386 1400
مرتضی نیكوفر
مرتضی نیكوفر
nikoofar@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1388 1401
مجید وحیدیان رضازاده
مجید وحیدیان رضازاده
vahidian@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1388 1401