فرم‌ها و فرآیندها


فرم‌ها و فرآیندها

 

فرم اطلاعیه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ _2.pdf?ver=nGUwQ_i9BT1yeMjVQGwFXA%3d%3d

 

فرم تصویب موضوع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ _13.pdf?ver=LBWSEbdRLpve5QhN-QqlEg%3d%3d