معاونت


معاونت

محمد قاسمی
محمد قاسمی
m_ghasemi@mgmt.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشیار
1389 1397