پژوهشگران پسادکتری


پژوهشگران پسادکتری

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان تحقیق استاد میزبان تاریخ خاتمه
1 اسماعیل کوهستانیان بهینه سازی و بهبود ساختارفرآیند co2cpu دکتر فرهاد شهرکی 1400/6/20
2 سعید عظیمی بررسی وضعیت خشکسالی و طراحی سامانه مدیریت آب کشور ایران دکتر مهدی اژدری مقدم 98/7/28