معاونت پژوهشی


معاونت پژوهشی

فرامرز سرحدی
معاون پژوهشی
فرامرز سرحدی
fsarhaddi@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
دانشیار
1392 1401

 

 

آئین نامه و دستورالعمل های پژوهشی

 

 

فرآیندها

    ایمیل پژوهشی دانشکده مهندسی:                  Email :research@eng.usb.ac.ir