نوآوری های پژوهشی


نوآوری های پژوهشی

اختراع های به ثبت رسیده توسط اساتید و دانشجویان دانشکده مهندسی شهید نیکبخت در سازمان پژوهشهای صنعتی ایران

 

عنوان اختراع:سیستم خنک کننده خودتمیزکننده با تکنیک تیغه - برس پاک کننده دوطرفه، مخصوص مناطق گرمسیری

 

محققان: علیرضا ارباب زائی، علیرضا شهرکی

 

سال اختراع: 1397

 

عنوان اختراع: اتصال پیش ساخته BBCC جهت کاربرد در

سازه های ساختمانی اسکلت فلزی پیچ ومهره ای پیش ساخته

 

محققان: ناصر شابختی،حامدقوهانی عرب،محمدرضاقاسمی،علی

فضل عزیزی ناصرآباد

 

سال اختراع: 1393

 

عنوان اختراع: افزایش ظرفیت خمشی تیربتنی دوسرساده

باانتقال نیروی فشاری میلگرد فشاری به مقطغ کششی به

وسیله آرماتور رادگا داخل لوله

 

محققان: رضا عباسی نیا،محمدرضا قاسمی،آیدین شیشه گران

 

سال اختراع: 1393

 

عنوان اختراع:دستگاه پیل سوختی میکربی با استفاده

ازغشای داخلی تخم شترمرغ

 

محققان: داود محبی کلهری،امین تالی

 

سال اختراع: 1393

 

عنوان اختراع:محلول پاک کننده کاغذ

 

محققان: زهره پودینه،نداپودینه

 

سال اختراع: 1393

 

عنوان اختراع: بیوراکتورضربانی

 

محققان: داودمحبی کلهری،سیدمسعودبرکاتی،محمدجواد فتوحی

 

سال اختراع: 1391

 

عنوان اختراع: استفاده از لاستیک مستهلک شده در

ساخت بتن با قابلیت افزایش مقاومت فشاری

 

محققان: احمد امین خلیلی طبس ،چنگیز دهقانیان،مرتضی خرمی

 

سال اختراع: 1385

 

عنوان اختراع: ساخت Air Craft برای پرواز عمودی

 

محققان: امیر گلستانه ، مهشید گلستانه

 

سال اختراع: 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان اختراع: پوشش شیشه ای کاهش دهنده تبخیر 

 

محققان: مهدی اژدری مقدم ،سیدآرمان هاشمی منفرد ،کیوان زورقی

 

سال اختراع : 1395