رشته های تحصیلی

دوره كارشناسي:

 • ریاضیات و کاربردها

 

دوره کارشناسی ارشد:

   - ریاضی محض :  

 •     آنالیز
 •     جبر
 •    هندسه توپولوژی

- ریاضی کاربردی:

 •   آنالیز عددی
 •  بهینه سازی
 •  سیستم های دینامیکی

 

دوره دکتری:

 -ریاضی محض :  

 •    آنالیز
 •    جبر
 •    هندسه توپولوژی

- ریاضی کاربردی:

 •     آنالیز عددی
 •    بهینه سازی
 •    سیستم های دینامیکی