مدیر گروه

یحیی كرد تمندانی
مدیر گروه
یحیی كرد تمندانی
yahya.kord@cs.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1394 1399