مدیر گروه

جواد جمال زاده
مدیر گروه
جواد جمال زاده
jamalzadeh1980@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1395 1397