مدیر گروه

حسین حسینی گیو
مدیر گروه
حسین حسینی گیو
giv@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1391 1398