مدیر گروه

نادر كوهستانی
مدیر گروه
نادر كوهستانی
nader_koohestani@yahoo.com
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1390 1395