مدیر گروه

حمید باغانی
مدیر گروه
حمید باغانی
h.baghani@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
دانشیار
1389 1400