آمار

آشنایی با رشته آمار:
علم آمار کاربرد  علمی  مبانی  ریاضی  برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ارائه اطلاعات ارقامی می باشد. آمار گران با بکار بردن دانش  ریاضیشان  در طراحی مطالعات و تحقیقات،جمع آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات و تفسیر نتایج  در پژوهشهای علمی شرکت میکنند. متخصصین آمار اغلب دانششان در روشهای آماری را در علوم گوناگونی مانند زیست شناسی، اقتصاد، مهندسی، پزشکی، بهداشت عمومی، روانشناسی، بازار یابی، آموزش و ورزش بکار میگیرند.
آمار گران تصمیم می گیرند که ازکجا و چگونه داده ها را جمع آوری کنند، نوع و تعداد گروه های نمونه را مشخص می کنند و به تهیه پرسشنامه های تحقیقی یا فرمهای گزارشی میپردازند.  آنها همچنین  دستورالعمل هائی  برای کارکنانی که به  جمع آوری و جدول بندی اطلاعات می پردازند، تهیه می کنند. در نهایت آمارگران با بکارگیری نرم افزارهای رایانه ای به تجزیه و تحلیل، تفسیر و جمع بندی اطلاعات می پردازند.
تاریخچه ای مختصر از گروه آمار:
گروه آمار با هدف آموزش و پژوهش در زمینه آمار در سال ۱۳۸۶ تاسيس شد. اين گروه در حال حاضر داراي ۷ نفر عضو هيئت علمي تمام وقت می باشد. در حال حاضر بيش از 136 دانشجو در مقطع کارشناسی و 50 نفر در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش آمار ریاضی مشغول به تحصيل مي باشند . و از تاریخ تاسیس تاکنون 187نفر فارغ التحصیل مقطع کارشناسی و 26 نفردر مقطع کارشناسی ارشد داشته است.