اعضا هیأت علمی

امین راحتی
امین راحتی
a.rahati@cs.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
دانشیار
1381 1400
شاهپور رحمانی
شاهپور رحمانی
shr@usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
مربی
1387 1395
حسن رضایی
حسن رضایی
hrezaei@cs.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1379 1400
احمد كاظمی
احمد كاظمی
kazemi@usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1391 1401
یحیی كرد تمندانی
یحیی كرد تمندانی
yahya.kord@cs.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1394 1399
محمدمهدی كیخا
محمدمهدی كیخا
keikha@cs.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1389 1400