رشته های تحصیلی


رشته های تحصیلی

دوره کارشناسی:

  • آمار
  • آمار و کاربردها

دوره کارشناسی ارشد:

  • آمار ریاضی