تاریخچه


تاریخچه

دانشگاه سيستان و بلوچستان در جهت ارتقاء کمي و کيفي سطح آموزش رياضيات اقدام به گسترش گروه رياضي و تاسيس دانشکده رياضي در سال ۱۳۸۶ نمود. نام این دانشکده در سال 1397 به دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر تغییر یافت.اين دانشکده هم اکنون داراي سه گروه رياضي ،علوم کامپيوتر و آمار مي باشد.هر سال گروههاي آمار و علوم کامپيوتر در مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشدو گروه رياضي در مقاطع کارشناسي ، کارشناسي ارشد و دکتري از طريق آزمون پذيرش دانشجو انجام مي دهند.

در حال حاضر بيش از 754 دانشجو که 387 نفر از آنها در مقطع کارشناسی و 300 نفر در مقطع كارشناسي ارشد و 67 نفر دیگر در مقطع دکتری در اين دانشکده مشغول به تحصيل مي باشند.