مدیریت


مدیریت دانشکده

جواد جمال زاده
رئیس دانشکده
جواد جمال زاده
jamalzadeh1980@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
دانشیار
1395 1401
سیدمهدی امیر جهانشاهی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
سیدمهدی امیر جهانشاهی
mjahan@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1388 1400
جواد جمال زاده
معاون پژوهشی
جواد جمال زاده
jamalzadeh1980@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
دانشیار
1395 1401