مدیریت


مدیریت دانشکده

جواد جمال زاده
رئیس دانشکده
جواد جمال زاده
jamalzadeh1980@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1395 1399
مریم عرب عامری
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
مریم عرب عامری
arabameri@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
دانشیار
1387 1400
جواد جمال زاده
معاون پژوهشی
جواد جمال زاده
jamalzadeh1980@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1395 1399