مجلات علمی دانشکده


مجلات علمی دانشکده

 

ردیف عنوان مجله لینک
1 مجله سیستم­های فازی http://ijfs.usb.ac.ir
2 مجله سیستم های فازی و کاربردها www.jfsa.fuzzy.ir