اعضای هیأت علمی


هیأت علمی دانشکده

حامد احمدزاده
حامد احمدزاده
haahmadzade@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
دانشیار
1393 1402
سید علیرضا احمدی
سید علیرضا احمدی
sa.ahmadi@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1391 1400
علیرضا احمدی لداری
علیرضا احمدی لداری
ahmadi@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1388 1398
مهدی الله دادی
مهدی الله دادی
m_allahdadi@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
دانشیار
1389 1400
سیدمهدی امیر جهانشاهی
سیدمهدی امیر جهانشاهی
mjahan@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1388 1400
مجتبی باخرد
مجتبی باخرد
bakherad@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
دانشیار
1392 1402
هاله تجددی
هاله تجددی
tajadodi@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1388 1397
جواد جمال زاده
جواد جمال زاده
jamalzadeh1980@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
دانشیار
1395 1401
علی حاتمی
علی حاتمی
ahatami@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
دانشیار
1391 1401
فرانك حسین زاده سلجوقی
فرانك حسین زاده سلجوقی
saljooghi@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
دانشیار
1389 1400
حسین حسینی گیو
حسین حسینی گیو
giv@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1391 1398
فرهاد حمیدی
فرهاد حمیدی
f_hamidi@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1391 1399
محمدحسین دهقان
محمدحسین دهقان
mhdehghan@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1379 1402
امین راحتی
امین راحتی
a.rahati@cs.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1381 1400
شاهپور رحمانی
شاهپور رحمانی
shr@usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
مربی
1387 1395
حسن رضایی
حسن رضایی
hrezaei@cs.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1379 1400
غلامرضا رضایی
غلامرضا رضایی
grezaei@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استاد
1378 1401
پریسا رضائی
پریسا رضائی
p_rezaei@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1384 1400
حسن زارعی
حسن زارعی
zarei@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1383 1398
مرتضی سنجرانی پور
مرتضی سنجرانی پور
sanjarani@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
دانشیار
1377 1399
زهرا شعبانی سیاهكلده
زهرا شعبانی سیاهكلده
zshabani@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1390 1391
منیژه صانعی طبس
منیژه صانعی طبس
manijesanei@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1392 1401
امید ضابطی
امید ضابطی
zabeti@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
دانشیار
1390 1397
مریم عرب عامری
مریم عرب عامری
arabameri@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
دانشیار
1387 1402
مریم علیپور كلایی
مریم علیپور كلایی
m.alipour@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1388 1401
احمد كاظمی
احمد كاظمی
kazemi@usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1391 1401
یحیی كرد تمندانی
یحیی كرد تمندانی
yahya.kord@cs.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1394 1399
نادر كوهستانی
نادر كوهستانی
kouhestani@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1390 1400
محمدمهدی كیخا
محمدمهدی كیخا
keikha@cs.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1389 1400
رحمت الله لشكری پور
رحمت الله لشكری پور
lashkari@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استاد
1378 1400
مریم مجرب
مریم مجرب
ma_mojarrab@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1392 1400
حسین محمدزاده ثانی
حسین محمدزاده ثانی
hmsdm@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1384 1400
رویا مكرونی
رویا مكرونی
r.makrooni@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1394 1401
حسن میش مست نهی
حسن میش مست نهی
hmnehi@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استاد
1377 1400
حبیب نادری
حبیب نادری
h_naderisp@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1393 1400
لیلا نوری
لیلا نوری
leila_nouri@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1393 1402