کارکنان


DDR Menu

کارکنان

سید محمد هاشمی
کارشناس خدمات آموزشی شماره تماس: 05431136711
سمیه وفادار قاسمی
کارشناس پژوهشی دانشکده
محمد کیخاه
رئیس امور عمومی شماره تماس :05131136705
ناصر کربلایی
کارشناس گروه حقوق شماره تماس: 5431136703
حسین اکبر زاده
مسئول حضور و غیاب شیفت صبح
علیم شیبک
نیروی خدماتی
محمدجواد آهنگر
کارشناس گروه فقه و حقوق شماره تماس: 05431136704
مجید مهاجری میرداد
مسئول حضور و غیاب شیفت عصر
سمیه اکبری

سمت: رئیس آموزش دانشکده

شماره تماس: 05431136710

جواد نیکبخت

سمت: کارشناس گروه علوم قرآن و حدیث

شماره تماس: 05431136708

فهیمه سرشته

سمت: کارشناس گروههای فلسفه و کلام اسلامی و ادیان و عرفان تطبیقی

شماره تماس: 05431136707

طیبه اسماعیلی

سمت: کارشناس گروه معارف اسلامی

شماره تماس:05431132449

مرضیه پودینه

سمت: مسئول دبیرخانه

شماره تماس: 05431136703

علی کوهستانی
نیروی خدماتی