مجلات علمی


DDR Menu

مجلات علمی

مجلات و نشریات

1-جغرافیا و توسعه:

اولين شماره اين مجله در سال 1382 به چاپ رسيده است. مجله جغرافيا و توسعه بر اساس رأي شماره 3/2910/827 مورخ 1383/08/19 كميسيون نشريات علمي كشور رتبه علمي پژوهشي را دريافت نموده است و دارای رتبهA80  از سازمان نشریات وزرات علوم ،تحقیقات و فناوری می باشد.  همچنین بر اساس ارزیابی موسسه (ای اس سی) این مجله از سال 1386 چارک کیفی (کیو 1) را کسب نموده است

 

2- مجله مخاطرات محيط طبیعی:

اولین شماره این نشریه در زمستان 1391 به چاپ رسیده است .مجله مخاطرات محيط طبیعی طی نامه شماره 3/18/4216 مورخ 1395/1/17 مجوز علمی پژوهشی از دفتر نشریات وزارت علوم دریافت کرده است.بر اساس ارزیابی موسسه (ای اس سی) مجله مخاطرات محیط طبیعی از سال 1396 چارک کیفی ( کیو 1) را کسب نموده است.

 

3- مجله جغرافيا و آمايش شهري و منطقه اي:

اولين شماره اين نشريه درسال 1390 به چاپ رسيده  است. مجله جغرافيا و آمايش شهري و منطقه اي بر اساس رأي شماره 12689/18/3 مورخ 28/1/92 كميسيون نشريات علمي كشور رتبه علمي پژوهشي را دريافت نموده است.