ارتباط با دانشکده


ارتباط با دانشکده

 

 

 

 

 

 

آدرس: خیابان دانشگاه -دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

تلفن ها:

ریاست دانشکده:05431136701

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی: 05431136702

 

مدیر گروه فقه و حقوق: 05431136712

مدیر گروه فلسفه و ادیان : 05431136717

مدیر گروه علوم قرآن و حدیث: 05431136708

مدیر گروه معارف اسلامی : 05431136706

 

آموزش دانشکده : 05431136710-05431136711

کارشناس گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی : 05431136703

کارشناس گروه فلسفه و ادیان: 05431136707

کارشناس گروه علوم قرآن و حدیث:05431136708

کارشناس گروه معارف اسلامی: 05431136709