امور عمومی


امور عمومی

آقای محمد کیخاه

رئیس امور عمومی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

کارشناس ارشد مدیریت

داخلی: 05431136705

 

شرح وظایف رئیس اداره امور عمومی:

 

- دریافت دستور و برنامه کار از مسئول مربوطه

- تامین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات

- برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

- نظارت بر امور ساختمانی و محوطه سازی دانشکده

- نظارت بر حسن اجرای عملکرد واحد تاسیسات

- انتقال درخواست تجهیزات و امکانات آموزشی و نیازهای لوازم اداری و مصرفی کلی در دانشکده

- برنامه ریزی و انجام امور محوله ازقبیل : نظارت بر نظافت روزانه محوطه، اتاق ها ، ساختمان و وسایل اداری

- هماهنگی برنامه های دانشجویی در سطح تشکل ها ، پشتیبانی از مراسمات دانشجویی با هماهنگی مسئولین دانشجویی و فرهنگی دانشکده

- امور مربوط به ماموریت ، پاس شخصی و پاس پرسنل اداری

- پیگیری کلیه قراردادهای دانشکده ها

- انجام کلیه اموری که توسط مسئولین مافوق اعلام گردد

- کنترل سیستم های ایمنی و اطفاء حریق

- برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر فضای سبز پیرامون ساختمان دانشکده