آزمایشگاه ژئومورفولوژی


DDR Menu

آزمایشگاه ژئومورفولوژی

ژئومورفولوژی با پدیده های فیزیکی سطح زمین و انواع لندفرم ها و فرآیند تغییر و تحول آنها سرو کار دارد. درک این فرآیند ها و بازسازی تغییرات گذشته اعم از فرایند های دینامیکی و ژنتیکی نیازمند اندازه گیری و نمونه برداری و سپس تحلیل آنها طی کار های آزمایشگاهی تفصیلی است.

آزمايشگاه ژئومورفولوژي جهت آشنايي و انجام کار عملي دانشجويان در دروس ژئومورفولوژي ساختماني، ژئومورفولوژي اقليمي و ديناميک و همچنين ژئومورفولوژي ايران راه اندازي شده است و با توجه به امکانات موجود،دانشجويان قادر خواهند بود انواع سنگهاي رسوبي،آذرين و دگرگوني و همچنين مقاطع تهيه شده از سنگها را در زير ميکروسکوپهاي مجهز،به راحتي ببينندو يا دستگاه گرانولومتري(دانه سنجي)و تامي هاي مربوطه(الک ها)بافت انواع رسوبات و همچنين تعيين محيط تشکيل آنها را انجام دهند.آزمایشگاه ژئومورفولوژی دانشکده جغرافیا در ساختمان دانشکده ادبیات و در طبقه دوم استقرار دارد. دانشجویا دوره های تحصیلات تکمیلی این رشته برای انجام کار های عملی پایان نامه ها و نیز پروژه های تخصصی خود از این آزمایشگاه استفاده می کنند. 

 1.  انجام کار های کلسیمتری: برای اندازه گیری نسبت کربنات کلسیم موجود در رسوبات و درجه خلوس آهک برای اهدافی مانند . بازسازی تغییرات دمایی محیط های رسوبی در گذشته ، قابلیت کارستی شدن و بررسی موضوع توسعه کارست در ارتباط با ویژه گیهای سنگ شناسی .
 2. مورفومتری قلوه سنگ ها : با استفاده از کولیس و روش های اندازه گیری ساده پس از نمونه گیری اقدام به مورفومتری قلوه سنگ های رودخانه ای می شود و سگس تحلیل و ارتباط آن با شرایط دینامیکی جریان های رودخانه ای .
 3.  مورفوسکوپی ذرات رسوبی ریز دانه: برای شناسایی جنس،  درجه گرد شده گی  ، سطوع رخ و شفافیت ، درجه همگنی و نظایر ان برای شناسایی محیط های رسوبی و فرآیند های دینامیکی . آزمایشگاه دارای انواع مختلف میکروسکوپ و بینوکلر می باشد . میکروسکوپ های دستی، بینوکلر، استریو میکروسکوپ ، میکروسکوپ پلاریزان ، میکروسکوپ نمونه های سه چشمی همرا ه با مونیتور و دوربین دیجیتال و بالخره میکرسکوپ برای مشاهده و بررسی مقاطع نازک .
 4.  گرانولومتری : دانه سنجی رسوبات برای برقرار ارتباط دینامیکی و شناسایی فرآیند های حمل رسوب  و ارتباطآنها با مورفومتری و اندازه رسوب بر اساس شاخص های موجود و سپس تحلیل یافته ها توسط نرم افر هایی مانند Gradistate . لازم به ذکر است که آزمایشگاه در حال حاضر سه نوع دستگاه شیکر دارد شامل شیکر و الک خشک و شیکر و الک تر و شیکر بزرگ که زمینه کار بردی آنها برای زمینه های متفاوت پژوهش کاربرد دارند .
 5. نفوذ پذیری : اندازه گیری درجه نفوذ پذیری رسوبات و خاک با دستگاه نفوذ پذیر
 6. هیدرومتری : به روش تعلیق ذرات و پیپت در حال حاضر امکان پذیر است . این روش برای اندازه گیر ی قطر ذرات کوچکتر از سیلت کار برد دارد .
 7.  مقاومت سنگ:  آزمایشگاه یک دستگاه چکش اشمیت در اختیار دارد که عمدتاً در روی زمین برای اندازه گیری درجه سختی و مقاومت سنگ ها کار برد دارد .
 8. PH متری و EC متری : برای کار های آزمایش خاک و درجه هدایت الکتریکی و درجه قلیائی رسوبات و خاک
 9. پیمایش زمینی : در حال حاضز آزمایشگاه مجهز به تعدادی دستگاه GPS دستی در نمونه ها مختلف است که در کار های میدانی و پیمایش مسیر ها، مکان یابی، مارک کردن نقاط و تحلیل یافته های در آزمایشگاه در قالب روش های نرم افزاری امکان پذیر است.

 

در اين آزمايشگاه تجهيزات زير موجود مي باشد:

 • دستگاه گرانولومتري بهمراه تامي هاي مربوطه
 • ميکروسکوپهاي معمولي و پولاريزان
 • انواع سنگهاي رسوبي،آذرين و دگرگوني
 • انواع مولاژمربوط به پديده هاي ژئومورفولوژي
 • تصاوير ماهواره اي با مقياس هاي گوناگون از مناطق مختلف کشور بويژه سواحل درياي عمان
 • انواع عکس هاي هوايي از قسمت هاي مختلف کشور در مقياس هاي مختلف
 • نقشه هاي توپوگرافي در مقياس ۵۰۰۰۰ :۱ استان و۱:۲۵۰۰۰۰پوشش سراسري ايران
 • نقشه هاي زمين شناسي از گوشه و کنار کشور
 • دستگاه پلانيمتر مکانيکي و ديجيتالي
 • دستگاه کورويمتر
 • ترازوي ديجيتال
 • فشارسنج و ارتفاع سنج
 • دستگاه PH متر
 • دستگاه شبیه ساز هیدرولوژی
 • دستگاه آنالیز ۶ پارامتره در زمینه آنالیز آب
 • آگر جهت نمونه برداری رسوب تا عمق ۸ متری
آزمایشگاه ژئومورفولوژی