دانشجویان خارجی


دانشجویان خارجی

دانشجویان اتباع خارجی مشغول به تحصیل در این دانشکده

رشته تحصیلی

مقطع

تعداد

علوم اجتماعی

کارشناسی

1

علوم سیاسی

کارشناسی ارشد

25

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

1